REGULAMENTUL CONCURSURILOR DIN EMISIUNEA „CONFIDENTII” Perioada Concursului : 19.03.2018 – 21.06.2018

Art. 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul concursurilor, este Societatea CLEVER MEDIA NETWORK SRL, cu sediul in Cluj Napoca str. Decebal nr.73, ap.1, jud.Cluj, avand J12/2973/2012 si CIF RO30863569 („Organizatorul”).
1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului
2.1. Concursul este organizat și desfășurat in cadrul emisiunii „Confidentii” de pe postul de televiziune LOOK PLUS. Regulamentul concursului este publicat pe pagina de Facebook a Clever Media Network deținută de Organizator, facebook.com/LookTV.ro.
2.2. Concursul se va desfasura in perioada 19.03-21.06. 2018.
Art. 3 – Regulamentul Concursului
3.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, în oricare dintre următoarele modalitați:
pe pagina de facebook: facebook.com/LookTV.ro
în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Cluj Napoca str. Taietura Turcului nr 47, jud.Cluj, in atentia Organizatorului acestui concurs.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfăsurarea Campaniei cu condiția înștiințarii prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de facebook: facebook.com/LookTV.ro
Art. 4 – Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliu in Romania și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:
angajații Organizatorului;
angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfăsurarea Concursului;
De asemenea, rudele angajaților mentionați mai sus (respectiv copii/parinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.
Art. 5 – Premiile Concursului
5.1. În cadrul Concursurilor, care au loc in emisiunea „Confidentii”, premiile sunt asigurate de societati comerciale care pun la dispozitia organizatorului diferite produse in functie de tematica emisiunii.
5.2. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea acestuia.
Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului
6.1. Condiții privind participarea la concurs
Pentru participarea la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie sa aibă drept de participare la Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participarea consta in interventia telefonica in diect in cadrul emisiunii „Confidentii” si indeplinirea conditiilor impuse de moderatorii emisiunii.
Perioada Concursului este cea mentionată la Art. 2.2 de mai sus; (4)
6.2. Desemnarea câștigătorilor
(1) Desemnarea castigatorilor se va face pe loc de catre moderatorii emisiunii.
(2) Participantii castigatori vor primi premiile direct de la societatile comerciale care le pun la dspozitia organizatorului.
(3) Organizatorul nu isi asuma raspundrea pentru trimiterea sau inmanarea premiilor care se fac direct de catre societatile comerciale care ofera produsuele.
Art.7 – Limitarea răspunderii
7.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
7.2. Organizatorul Concursului nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu acest Concurs.
7.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
1. Nici o eroare în datele furnizate de către castigatori nu atrage răspunderea Organizatorului, acuratețea datelor de contact fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Prin urmare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător;
2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;
Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privință câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Concursului sau în privință căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresă competiției.
Participantii desemnati castigatori accepta ca datele lor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail sa le fie folosite de catre Organizator, doar pentru identificarea lor in vederea stabilirii calitatii de participanti castigatori. Datele astfel colectate se comunică societăților comerciale care oferă premiile tot în scopul stabilirii identității persoanei beneficiare a premiului.
Art. 8 – Taxe si impozite
Pentru premiile din aceasta campanie nu se impune impozit pe venit intrucat valoarea unui premiu nu depaseste valoarea de 600 de lei. De la data semnarii procesului-verbal de predare-primire premii.
Art. 9 – Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră
Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.
Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Art. 10 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competențe din municipiul Cluj Napoca.
Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresă Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor pe adresa mentionata la punctul 3.1. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.
Art. 12 – Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și se aplicabile tuturor Participanților.
Art. 13 – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
2. Prelucrăm datele de identificare conform regulamentului, respectiv nume, prenume, domiciliu, adresă de e-mail, telefon în baza solicitării dvs. de a participa la concurs și pentru următorul scop:
– identificarea și comunicarea cu dvs.;
3. Datele se păstrează pentru o perioadă de 5 ani.
4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
5. Destinatarii datelor sunt anganjatii subscrisei și societățile comerciale care oferă premiile.. În alte cazuri nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.
7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
8. Beneficiați de dreptul de acces la date, rectificarea datelor, stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), restrictionarea prelucrării, portabilitatea datelor, opozitia la prelucrare, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat inclusiv profilarea, dreptul la notificarea destinatarilor în caz de rectificare, stergere, restrictionare a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

12 iunie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Despre LOOKPLUS

( + 40 ) 770 49 49 49
– intre orele 10:00 – 14:00 L-V –

Str Cetatii nr 39/2
400166, Cluj-Napoca